Rozvoj dovedností zaměstnanců provozu Českých drah

logo-link

V červnu 2012 zahájila společnost České dráhy realizaci projektu „Rozvoj dovedností zaměstnanců provozu Českých drah“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, Prioritní osa 1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky, a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu. Poskytovatelem dotace je Hlavní město Praha.

Název projektu: Rozvoj dovedností zaměstnanců provozu Českých drah

Realizace: : 1. 6. 2012 – 31. 1. 2014 (řízení projektu – O 10 / 2. oddělení rozvoje lidských zdrojů)

Rozpočet: 2 266 142,80 Kč (poskytovaná podpora z OPPA – 51 %)

Stručný obsah projektu:

Projekt si klade za cíl proškolit minimálně 100 zaměstnanců Českých drah, a to v šesti vzdělávacích modulech: IT dovednosti, Brain jogging, Praha – centrum dění, Komunikační dovednosti, Zvládání krizových situací a Jazyková příprava. 

První vzdělávací modul je zaměřen na počítačovou gramotnost zaměstnanců, zdokonalí se v programech MS Word a MS Excel a ve vyhledávání informací na internetu. Modul Brain jogging je kurz na podporu a procvičování paměti. Je určen především pro zaměstnance, kteří mají povinnost při výkonu zaměstnání pravidelně skládat zkoušky z drážních předpisů a nařízení. V rámci modulu Praha – centrum dění získají účastníci komplexnější informace o Praze (např. o kulturních akcích, památkách, zajímavostech, integrované dopravě apod.), které budou moci kvalitněji předat zákazníkům a budou schopni lépe reagovat na jejich případné dotazy. Modul komunikačních dovedností směřuje k efektivnější komunikaci se zákazníkem. Rozšířením především obecných znalostí a dovedností v oblasti komunikace chceme u zaměstnanců zvýšit schopnost účinné komunikace s cestujícími. V dalším souvisejícím modulu budou zaměstnanci řešit zvládání krizových situací. Vyzkouší si, jak reagovat na vzniklé konflikty a jak se s nimi vypořádat. Poslední modul klade důraz na zvýšení jazykových kompetencí zaměstnanců. Zaměstnanci budou procvičovat konverzaci v anglickém a německém jazyce, důraz bude kladen na rozšíření slovní zásoby a na správné používání frází a slovních vazeb.

Vzdělávání je určeno pro zaměstnance, kteří pracují na území hlavního města Prahy, pohybují se v provozu a denně přicházejí do kontaktu se zákazníky. Prostřednictvím projektu dojde nejen ke zvýšení adaptability, konkurenceschopnosti a kvalifikačních předpokladů zaměstnanců Českých drah, ale také ke zkvalitnění poskytovaných služeb.

Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců ČD ohrožených ztrátou zaměstnání. Projektovými aktivitami reagujeme na současnou situaci na trhu práce a probíhající změny v naší společnosti. Jednotlivé vzdělávací moduly jsou sestaveny tak, aby znalosti z nich získané byly přenositelné nad rámec jednoho podniku a tím vedly ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce a současně zkvalitnily služby poskytované klientům ČD.

Klíčové aktivity:  

 1. IT dovednosti (577 kB)
  Tento modul byl realizován v září a v říjnu 2012 formou dvou dvoudenních kurzů a zúčastnilo se ho celkem 30 zaměstnanců  Kontaktního centra, RCVD Praha a KCOD Praha. Byl zaměřen na rozvoj počítačové gramotnosti zaměstnanců a na zdokonalení se v programech MS Word, MS Excel a ve vyhledávání důležitých informací na internetu.
 2. Podpora paměti (Brain Jogging) (355 kB)
  Modulu s názvem Brain jogging se účastnili především zaměstnanci, kteří mají povinnost při výkonu zaměstnání pravidelně skládat zkoušky z drážních předpisů a nařízení. Kurz podporující a procvičující paměť účastníků se uskutečnil v říjnu 2012 formou dvou jednodenních školení a zúčastnilo se ho 45 zaměstnanců Kontaktního centra, RCVD Praha a KCOD Praha. Zaměstnanci se seznámili s možnostmi a metodami, jak posilovat a stimulovat paměť, jak prohlubovat schopnost soustředění, jak se zdokonalovat v porozumění řeči, logickém myšlení a prostorové orientaci. Vše si vyzkoušeli formou praktických cvičení.
 3. Praha centrum dění (670 kB)
  Tento modul proběhl v lednu a únoru 2013 a absolvovalo ho celkem 92 zaměstnanců rozdělených do 6 skupin. Účastníci v rámci modulu získali komplexnější informace o hlavním městě (např. o kulturních akcích, památkách, zajímavostech, integrované dopravě apod.), které budou moci kvalitněji předat zákazníkům a budou schopni lépe reagovat na jejich dotazy.
 4. Komunikační dovednosti (401 kB)
  Účastníci se na dvoudenním školení seznamovali s komunikačními nástroji, technikami a zásadami a osvojovali si základy efektivní profesní komunikace. Formou modelových situací z praxe se učili pracovat se zpětnou vazbou, s možnou kritikou a se šumy v komunikaci. Součástí kurzu byl také trénink komunikace s problémovými jedinci a komunikace a jednání se zdravotně znevýhodněnými osobami. Celkem proběhlo sedm kurzů, kterých se zúčastnilo 93 zaměstnanců společnosti České dráhy.
 5. Zvládání krizových situací (529 kB)
  Účastníci se na dvoudenním školení seznamovali s teorií konfliktu a se spouštěči konfliktů a zabývali se konfliktním jednáním a pravidly protikonfliktní komunikace. Další důležitou součástí kurzu byl nácvik relaxačních technik a kladných obranných mechanismů proti stresu. Nabyté znalosti a dovednosti si účastníci kurzu mohli vyzkoušet při řešení modelových situací. Celkem proběhlo sedm kurzů, kterých se zúčastnilo 94 zaměstnanců společnosti České dráhy.
 6. Jazykové dovednosti (268 kB)
  Jazykové kurzy probíhaly od října 2013 do ledna 2014. Účastníci se vzdělávali v anglickém a německém jazyce v tematických oblastech – Praha - centrum dění, komunikace se zákazníkem a zvládání krizových situací. Jazykové kurzy probíhaly formou e-learningu. Na e-learning navazovala čtyřhodinová výuka s lektorem, v rámci které zaměstnanci probírali správné použití frází a slovních vazeb, procvičovali si výslovnost a pokládali doplňující dotazy. Po výuce s lektorem následovalo opakování ve formě e-learningového testu. Jazykového vzdělávání úspěšně dokončilo celkem 30 zaměstnanců. Jazykové vzdělávání bylo poslední aktivitou v rámci projektu „Rozvoj dovedností zaměstnanců provozu Českých drah“ a tímto byl projekt v lednu 2014 ukončen.

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy