Úvod » Činnosti » Ostatní činnosti a servis » Zdravotnictví

Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské službyZdravotnické služby označované jako pracovnělékařské služby obstarává zaměstnavatel prostřednictvím odborně způsobilých poskytovatelů (subjektů).

Platná zákonná ustanovení

Pracovnělékařské služby (§§ 53 až 60 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách) jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je 

 • hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví,
 • provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, 
 • poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, 
 • školení v poskytování první pomoci 
 • pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby

Smluvní zabezpečení

Smluvním poskytovatelem pracovnělékařských služeb zaměstnancům společnosti České dráhy, a.s. je Dopravní zdravotnictví a.s.

 

Tak jako u jiných evropských železničních společností si v případě externího poskytovatele zdravotnických služeb železniční společnost vytváří odborný útvar určený pro komunikaci a součinnost s externím dodavatelem služby – odbor personální (10) Generálního ředitelství Českých drah, a.s., který má potřebné kompetence k tomu, aby požadoval zajištění služby v kvalitě, která nebude moci být kontrolními orgány kvalifikována jako porušování ustanovení platné národní právní úpravy zaměstnavatelem. Objednatel služby má právo požadovat dodání služby v rozsahu a kvalitě, které zaručí bezpečnost železniční dopravy, případně interoperabilitu. Za zajištění služby je odpovědný zaměstnavatel jako objednatel služby.

Kompetence

Kompetence odboru personálního (10) Generálního ředitelství Českých drah, a.s. pro zachování účelného poměru mezi náklady vynaloženými na objednané externí zdravotnické služby a jejich užitkem pro objednatele mimo jiné jsou

 • kontrola a hodnocení externích pracovnělékařských služeb podle smluvních ujednání mezi poskytovatelem služeb a objednatelem služeb (ČD a.s.) 
 • formulace konkrétních požadavků objednatele pracovnělékařských služeb na poskytovatele těchto služeb 
 • zajišťování podkladů pro kategorizaci prací vyžadované zákonem na zaměstnavateli (zejména komplexní zajištění všech potřebných měření a objektivních zjištění zátěží faktory pracovního prostředí včetně objednávek těchto měření u autorizovaných či akreditovaných laboratoří) 
 • odpovědnost za aktualizaci číselníku zdravotnických zařízení, číselníku okrsků a lékařů 
 • komunikace s registrem Kategorizace prací (KAPR) a Registrem nemocí z povolání Státního zdravotního ústavu v Praze 
 • evidence a sledování příčin vzniklých nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání a podávání návrhů zaměstnavateli 
 • spolupráce s Drážním úřadem při formulaci zdravotních podmínek pro Evropský průkaz strojvedoucího 
 • poskytování odborné konzultační činnosti pro všechny organizační složky Českých drah, a.s. v problematice hygieny práce a nemocí z povolání (včetně požadavků na měření a jiná objektivní zjištění, kategorizace prací), v problematice užívání alkoholu a jiných návykových látek a při potřebných novelizacích vnitropodnikových právních předpisů 
 • spolupráce na odborných problémech krizového řízení (pandemický plán, opatření proti teroristickému užití biologických agens, chemických látek a dalších expozic) 
 • spolupráce na výzkumných projektech  
 • zastupování Českých drah, a.s. v Mezinárodní unii železničních lékařských služeb (UIMC) a v lékařské pracovní skupině Mezinárodního sdružení železničních společností (CER) 

Související informace

Dopravní zdravotnictví, a s.

 

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy