Úvod » Činnosti » Ostatní činnosti a servis » Zdravotnictví

Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské službyZdravotnické služby označované jako pracovnělékařské služby obstarává zaměstnavatel prostřednictvím odborně způsobilých poskytovatelů (subjektů).

Platná zákonná ustanovení

Pracovnělékařské služby (§§ 53 až 60 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách) jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je 

 • hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví,
 • provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, 
 • poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, 
 • školení v poskytování první pomoci 
 • pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby

Smluvní zabezpečení

Smluvním poskytovatelem pracovnělékařských služeb zaměstnancům společnosti České dráhy, a.s. je Dopravní zdravotnictví a.s.

 

Tak jako u jiných evropských železničních společností si v případě externího poskytovatele zdravotnických služeb železniční společnost vytváří odborný útvar určený pro komunikaci a součinnost s externím dodavatelem služby – odbor odměňování a benefitů (10) Generálního ředitelství Českých drah, a.s., který má potřebné kompetence k tomu, aby požadoval zajištění služby v kvalitě, která nebude moci být kontrolními orgány kvalifikována jako porušování ustanovení platné národní právní úpravy zaměstnavatelem. Objednatel služby má právo požadovat dodání služby v rozsahu a kvalitě, které zaručí bezpečnost železniční dopravy, případně interoperabilitu. Za zajištění služby je odpovědný zaměstnavatel jako objednatel služby.

Kompetence

Kompetence odboru odměňování a benefitů (10) Generálního ředitelství Českých drah, a.s. pro zachování účelného poměru mezi náklady vynaloženými na objednané externí zdravotnické služby a jejich užitkem pro objednatele mimo jiné jsou

 • kontrola a hodnocení externích pracovnělékařských služeb podle smluvních ujednání mezi poskytovatelem služeb a objednatelem služeb (ČD a.s.) 
 • formulace konkrétních požadavků objednatele pracovnělékařských služeb na poskytovatele těchto služeb 
 • zajišťování podkladů pro kategorizaci prací vyžadované zákonem na zaměstnavateli (zejména komplexní zajištění všech potřebných měření a objektivních zjištění zátěží faktory pracovního prostředí včetně objednávek těchto měření u autorizovaných či akreditovaných laboratoří) 
 • odpovědnost za aktualizaci číselníku zdravotnických zařízení, číselníku okrsků a lékařů 
 • komunikace s registrem Kategorizace prací (KAPR) a Registrem nemocí z povolání Státního zdravotního ústavu v Praze 
 • evidence a sledování příčin vzniklých nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání a podávání návrhů zaměstnavateli 
 • spolupráce s Drážním úřadem při formulaci zdravotních podmínek pro Evropský průkaz strojvedoucího 
 • poskytování odborné konzultační činnosti pro všechny organizační složky Českých drah, a.s. v problematice hygieny práce a nemocí z povolání (včetně požadavků na měření a jiná objektivní zjištění, kategorizace prací), v problematice užívání alkoholu a jiných návykových látek a při potřebných novelizacích vnitropodnikových právních předpisů 
 • spolupráce na odborných problémech krizového řízení (pandemický plán, opatření proti teroristickému užití biologických agens, chemických látek a dalších expozic) 
 • spolupráce na výzkumných projektech  
 • zastupování Českých drah, a.s. v Mezinárodní unii železničních lékařských služeb (UIMC) a v lékařské pracovní skupině Mezinárodního sdružení železničních společností (CER) 

Související informace

Dopravní zdravotnictví, a s.

 

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy