Úvod » Skupina ČD » Personalistika » Zdravotnické služby

Zdravotnické služby

Zdravotnické služby označované jako závodní preventivní péče obstarává zaměstnavatel prostřednictvím odborně způsobilých poskytovatelů (subjektů).

Platná zákonná ustanovení

Podle ust. § 40 zákona č.20/66 Sb., v platném znění je každá fyzická osoba, která provozuje podnikatelskou činnost, a každá právnická osoba povinna zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči (ZPP) podle vyhlášky č.145/88 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č.161).

Podle ust. § 18 a) téhož zákona závodní preventivní péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů. Podle ust. § 35 a) zařízení závodní preventivní péče provádějí odbornou poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví a sociální pohody zaměstnanců, pravidelně kontrolují pracoviště podniků, zjišťují vlivy práce a pracovních podmínek na člověka při práci, vykonávají lékařské preventivní prohlídky zaměstnanců (vstupní, periodické, výstupní, mimořádné), zajišťují poskytnutí první pomoci zaměstnancům, spolupracují s příslušnou hygienickou službou a podílejí se na výcviku a výchově v oblasti ochrany a podpory zdraví.

Smluvní zabezpečení

Smluvním poskytovatelem závodní preventivní péče zaměstnancům společnosti České dráhy, a.s. je Dopravní zdravotnictví a.s. (do 31.12.2007 odštěpný závod Železniční zdravotnictví Českých drah, a.s.).

Tak jako u jiných evropských železničních společností si v případě externího poskytovatele zdravotnických služeb železniční společnost vytváří odborný útvar určený pro komunikaci a součinnost s externím dodavatelem služby - oddělení zdravotnických služeb, OZS.

OZS má potřebné kompetence k tomu, aby požadovalo zajištění služby v kvalitě, která nebude moci být kontrolními orgány kvalifikována jako porušování ustanovení platné národní právní úpravy zaměstnavatelem. Objednatel služby má právo požadovat dodání služby v rozsahu a kvalitě, které zaručí bezpečnost železniční dopravy, případně interoperabilitu. Za zajištění služby je odpovědný zaměstnavatel jako objednatel služby.

Kompetence

Kompetence oddělení zdravotnických služeb pro zachování účelného poměru mezi náklady vynaloženými na objednané externí zdravotnické služby a jejich užitkem pro objednatele mimo jiné jsou

 • kontrola a hodnocení  externích zdravotnických služeb podle smluvních ujednání mezi poskytovatelem služeb a objednatelem služeb (ČD a.s.) 
 • formulace konkrétních požadavků objednatele služeb závodní preventivní péče na poskytovatele těchto služeb 
 • zajišťování podkladů pro kategorizaci prací vyžadované zákonem na zaměstnavateli (zejména komplexní zajištění všech potřebných měření a objektivních zjištění zátěží faktory pracovního prostředí včetně objednávek těchto měření u autorizovaných či akreditovaných laboratoří)
 • odpovědnost za aktualizaci číselníku zdravotnických zařízení, číselníku okrsků a lékařů 
 • komunikace s registrem Kategorizace prací (KAPR) a Registrem nemocí z povolání Státního zdravotního ústavu v Praze
 • evidence a sledování příčin vzniklých nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání a podávání návrhů zaměstnavateli
 • spolupráce s Drážním úřadem při formulaci zdravotních podmínek pro Evropský průkaz strojvedoucího 
 • poskytování odborné konzultační činnosti pro všechny organizační složky Českých drah, a.s. v problematice hygieny práce a nemocí z povolání (včetně požadavků na měření a jiná objektivní zjištění, kategorizace prací), v problematice užívání alkoholu a jiných návykových látek  a při potřebných novelizacích vnitropodnikových právních předpisů 
 • spolupráce na odborných problémech krizového řízení (pandemický plán, opatření proti teroristickému užití biologických agens, chemických látek a dalších expozic)     
 • spolupráce na výzkumných projektech
 • zastupování Českých drah, a.s. v Mezinárodní unii železničních lékařských služeb (UIMC) a v lékařské pracovní skupině Mezinárodního sdružení železničních společností (CER)

Související informace

Dopravní zdravotnictví, a s.

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy