Úvod » Skupina ČD » Dceřiné společnosti » ČD Reality, a.s.

ČD Reality, a.s.

Obchodní firma: ČD Reality a.s.

Identifikační číslo: 27195872

Vedená u Městského soudu v Praze, Spisová značka: B 9656

Jediný akcionář: České dráhy, a.s. IČ: 709 94 226

Sídlo: Prvního pluku 81/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Korespondenční adresa: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 11015

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie

Představenstvo společnosti ČD Reality a.s., se sídlem Prvního pluku 81/2, 130 11 Praha 3. IČO: 27195872 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9656 („Společnost“) zveřejňuje v souladu s ustanovením § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti rozhodl dne 13. 9. 2016 o přeměně všech kusů akcií (tj. 800 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá) emitovaných společností na zaknihované cenné papíry.

O přijetí rozhodnutí byl sepsán notářkou, JUDr. Marií Malou, notářský zápis, N 559/2016, NZ 446/2016.

Představenstvo Společnosti vyzývá akcionáře Společnosti, aby Společnosti odevzdal všechny listinné akcie Společnosti, a to v sídle Společnosti do dvou měsíců od zveřejnění tohoto rozhodnutí o přeměně v Obchodním věstníku.

Vlastník cenného papíru sdělí v souladu s § 530 odst. 1 občanského zákoníku při odevzdání listinných akcií Společnosti číslo majetkového účtu v příslušné evidenci, na který má být cenný papír zaevidován.

Bude-li vlastník cenného papíru v prodlení s odevzdáním svých listinných akcií, nebo nesdělí-li Společnosti číslo majetkového účtu, bude společností postupováno dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy