Úvod » Skupina ČD » Dceřiné společnosti » ČD Reality, a.s.

ČD Reality, a.s.

Obchodní firma: ČD Reality a.s.

Identifikační číslo: 27195872

Vedená u Městského soudu v Praze, Spisová značka: B 9656

Jediný akcionář: České dráhy, a.s. IČ: 709 94 226

Sídlo: Prvního pluku 81/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Korespondenční adresa: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 11015

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie

Představenstvo společnosti ČD Reality a.s., se sídlem Prvního pluku 81/2, 130 11 Praha 3. IČO: 27195872 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9656 („Společnost“) zveřejňuje v souladu s ustanovením § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti rozhodl dne 13. 9. 2016 o přeměně všech kusů akcií (tj. 800 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá) emitovaných společností na zaknihované cenné papíry.

O přijetí rozhodnutí byl sepsán notářkou, JUDr. Marií Malou, notářský zápis, N 559/2016, NZ 446/2016.

Představenstvo Společnosti vyzývá akcionáře Společnosti, aby Společnosti odevzdal všechny listinné akcie Společnosti, a to v sídle Společnosti do dvou měsíců od zveřejnění tohoto rozhodnutí o přeměně v Obchodním věstníku.

Vlastník cenného papíru sdělí v souladu s § 530 odst. 1 občanského zákoníku při odevzdání listinných akcií Společnosti číslo majetkového účtu v příslušné evidenci, na který má být cenný papír zaevidován.

Bude-li vlastník cenného papíru v prodlení s odevzdáním svých listinných akcií, nebo nesdělí-li Společnosti číslo majetkového účtu, bude společností postupováno dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Kontaktujte nás
Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy