Úvod » Skupina ČD » ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 50001

ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 50001

Národní dopravce České dráhy věnuje značné úsilí modernizaci a zlepšování svých činností. Jako významný zaměstnavatel klademe důraz i na naši úlohu jakožto společensky odpovědné firmy. Při svých činnostech klademe důraz na kvalitu, plnění zákonných požadavků a také dbáme na minimalizaci negativních dopadů naší činnosti do životního prostředí.

Jako jeden z nástrojů při dosahování cílů slouží akciové společnosti České dráhy zavedený a certifikovaný systém managementu kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a od roku 2015 i systém managementu hospodaření s energií. ČD má tento systém managementu nastavený dle mezinárodně uznávaných požadavků norem ISO 9001, OHSAS 18001 a dle normy ISO 50001.

Vrcholové vedení Českých drah se zavázalo plnit požadavky těchto mezinárodních norem a v souladu s nimi vyhlásilo Politiku kvalityPolitiku BOZP a Energetickou politiku ČD, které vycházejí z poslání a hodnot společnosti. V oblasti hospodaření s energií pak díky rozsahu činností Národního dopravce a také celkového počtu našich zaměstnanců pak považujeme zavedení systému hospodaření s energií i za společensky důležitým krokem.

Recertifikační a dohledové audity každoročně potvrzují, že systém je udržován a neustále zlepšován. Nezávislá mezinárodně uznávaná certifikační společnost Bureau Veritas ověřila plnění požadavků standardů požadovaných normami ISO 9001 a OHSAS 18001 v měsíci červnu 2018. Na základě zjištěných skutečností potvrdila i plnění nových požadavků platných po revizi normy ISO 9001 a vystavila pro České dráhy, a.s. nový certifikát.

V prosinci 2018 stejná certifikační společnost provedla u ČD recertifikační audit na plnění požadavků normy ISO 50001 v oblasti hospodaření s energií.  Výsledkem pro ČD je prodloužení platnosti certifikace pro další tříleté období.

Certifikát ISO 9001 (442 kB)
certifikat_ISO50001 (391 kB)
Certifikát OHSAS 18001 (419 kB)

Výsledky certifikačního procesu jsou pro nás nejen úspěchem, ale zároveň i dalším závazkem v úsilí nepolevovat a poskytovat kvalitní službu se společensky odpovědnými standardy dnešní doby. Našich zákazníků a obchodních partnerů si vážíme.

Představiteli vedení ČD z pohledu požadavků norem ISO jsou určeni generální ředitel a náměstci generálního ředitele v rámci své kompetence. Za vlastní fungování a výkonnost systémů managementu ISO odpovídá příslušný vedoucí zaměstnanec útvaru ČD.

Koordinaci systémů managementu ISO zajišťuje Manažer systémů ISO. 

Kontakt

Manažer systémů ISO
České dráhy, a.s.
Ing. Jiří Nevřela
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222
110 15 Praha 1

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy