Tiskové zprávy

České dráhy chtějí narovnat majetkové vztahy na Masarykově nádraží, uvažují o prodeji svých podílů v Masaryk Station Development

6.10.2011 - 18:55

Současná patová situace je způsobena množstvím různých smluv uzavřených bývalými managementy v letech 2004 až 2007 v rámci projektu revitalizace prostřednictvím společného podniku Masaryk Station Development (MSD).

MSD získal nájemní práva k pozemkům ČD a nemovitostem na nich umístěným, včetně např. celé výpravní budovy nádraží, na 30 až 50 let. Navíc po získání příslušných územních rozhodnutí mělo přejít vlastnické právo, vyjma výpravních budov a pozemků pod nimi, na MSD, a to za kupní cenu vycházející z plánovaných komerčních ploch. Maximální teoretická kupní cena byla ohraničena částkou 900 mil. Kč za cca 125 000 m2. Původně uvažovala i s pozemky pod kolejištěm. Vyplacení kupní ceny je podmíněno a závisí na tom, zda bude možné na předmětných pozemcích realizovat příslušné developerské projekty (tj. budou vydána příslušná územní rozhodnutí atd.). Dosud podmínky potřebné pro realizaci projektů vytvořeny ovšem nebyly. Z toho vyplývá, že to, zda a kdy bude tato kupní cena případně vyplacena a v jaké výši, je v současnosti předmětem značné nejistoty.

Do této chvíle, během uplynulých 7 let, nedošlo v přípravě projektu revitalizace Masarykova nádraží k žádnému pokroku. Nebyla zahájena ani rekonstrukce výpravní budovy. Oprava dvorany Masarykova nádraží začala v důsledku zhoršujícího se stavu nemovitosti a jejího havarijního stavu, kdy hrozilo uzavření z důvodů bezpečnosti. České dráhy navíc nemohou s částí pozemků a nemovitostí v důsledku uzavřených smluv volně disponovat a u zbývající části je dispozice významně ztížena (užívací práva k těmto pozemkům a nemovitostem dnes drží společnost MSD).

České dráhy proto chtějí převzít zpět a opravit budovu Masarykova nádraží, převzít další pozemky a nemovitosti související s drážní dopravou a prodat zbytné pozemky, na které má dlouhodobá nájemní a následně předkupní práva MSD. Uvažované narovnání vztahů je v tomto rozsahu:

  • převod akcií (majetkový podíl 34 %) ve společnosti Masaryk Station Development na druhého akcionáře, kterým je společnost Masaryk Station Investment;
  • uzavření kupní smlouvy na vybrané pozemky, které nesouvisí s drážní dopravou, se společností Masaryk Station Development (nebo subjektem určeným společností Masaryk Station Development), společnost nyní vlastní nájemní a předkupní práva;
  • převzetí veškerých pozemků a nemovitostí souvisejících s drážní dopravou  (např. výpravní budovy) Českými drahami a tedy jejich odblokování pro vlastníka, v současnosti s nimi disponuje na základě uzavřených smluv z let 2004 až 2007 po dobu 30 až 50 let Masaryk Station Development,;
  • rekonstrukce výpravní budovy Masarykova nádraží z prostředků získaných z prodeje nemovitostí v dané lokalitě;
  • zrušení všech dosavadních smluv souvisejících s projektem a narovnání veškerých jimi založených majetkových vztahů.  

Cena za prodej pozemků, nemovitostí a majetkového podílu ve společnosti MSD bude stanovena nezávislým znaleckým posudkem a bude se týkat cca 72 000 m2 (tj. o cca 40 % nižší rozsah oproti původnímu záměru z doby uzavření smluv v roce 2004 až 2007). Pozitivním faktorem je, že její uhrazení by proběhlo v relativně krátkém čase oproti dosavadnímu modelu s neurčenými termíny ve vzdálené budoucnosti, po realizaci projektu. Jsme přesvědčení, že tento postup významně urychlí rekonstrukci výpravní budovy Masarykova nádraží a lepší využití dalších pozemků a nemovitostí ve vlastnictví Českých drah s pozitivním přínosem pro akciovou společnost, včetně zachování drážního provozu.

Záměr na řešení situace ve společnosti Masaryk Station Development vzal na vědomí také Řídící výbor společnosti a udělil společnosti předchozí souhlas ke krokům směřujícím k případnému prodeji podílu v Masaryk Station Development.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy