České dráhy udělily bankám Česká spořitelna, Komerční banka a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia mandát k umístění emise seniorních nezajištěných dluhopisů se splatností 5 let v předpokládaném objemu více než 5 miliard korun.

„Výtěžek z prodeje dluhopisů chceme použít zejména na investice do pořízení nových moderních vlaků a zlepšení servisu na jejich palubách pro naše cestující. Jen v letošním roce totiž investujeme takřka 20 miliard korun do nových moderních vlaků a v následujících 10 letech pak plánujeme ve vazbě na požadavky objednatelů pořídit nové vlaky za více než 160 miliard korun,” říká předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

„Věřím, že dluhopisy Českých drah budou pro investory atraktivní a zároveň konzervativní investiční příležitostí. Máme za sebou rok rekordních ekonomických výsledků a obhájili jsme rating Moody‘s v investičním pásmu na úrovni Baa2 se stabilním výhledem. Také se můžeme opřít o dlouhodobé smlouvy s objednateli železniční dopravy a rostoucí počty přepravených cestujících ve vazbě na modernizaci a rostoucí kvalitu služeb,” uvedl Lukáš Svoboda, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro ekonomiku a nákup.

Nová emise seniorních nezajištěných dluhopisů denominovaných v českých korunách počítá se splatností 5 let a s předpokládaným objemem 5.001.000 000 Kč s možností navýšení až do výše 8.001.000.000 Kč. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu bude 3.000.000 Kč.

Skupina České dráhy loni hospodařila s rekordním ziskem před zdaněním 3,8 miliardy Kč. Jedná se o historicky nejvyšší zisk před zdaněním Skupiny ČD vykazovaný podle Mezinárodních standardů IFRS. Hospodaření se tak meziročně zlepšilo o 3,4 miliardy Kč. Svůj podíl na tom měly všechny společnosti Skupiny ČD včetně segmentu osobní dopravy, která také dosáhla historicky rekordních výsledků.

Pro České dráhy bude letošní rok rekordním z pohledu obnovy vlakové flotily. V průběhu roku by na české koleje mělo vyjet až 140 nových elektrických, motorových a netrakčních jednotek a elektrických lokomotiv. Když budeme počítat každý vůz a článek jednotek samostatně, je to zhruba 440 jednotlivých vozidel. Mezi nimi jsou jak nejmodernější dálkové vlaky ComfortJet, tak i nové jednotky na regionální tratě RegioPanter a RegioFox.

Disclaimer

Tento dokument představuje propagační sdělení ve smyslu článku 2 písm. k) Nařízení (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “EU Nařízení o prospektu”) a souvisejících právních předpisů. Tento dokument není prospekt. Prospekt doposud nebyl schválen Českou národní bankou v souladu s režimem EU Nařízení o prospektu. Nicméně, schválení prospektu ze strany České národní banky by se nemělo chápat jako potvrzení nabízených cenných papírů. Investoři by měli dluhopisy upsat nebo koupit výhradně na základě prospektu dluhopisů a měli by si prospekt přečíst, než učiní jakékoli investiční rozhodnutí, aby tak plně chápali potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů. Prospekt bude k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta – Českých drah – www.ceskedrahy.cz v sekci Pro investory – Dluhopisy.

Tento dokument není určen ke zveřejnění, publikaci ani distribuci, ať již přímo či nepřímo, ve Spojených státech amerických, nebo do Spojených států amerických nebo osobám ze Spojených států amerických (jak je tento pojem definován v Nařízení S vydaném v souladu se zákonem USA o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon o cenných papírech“)), ve Spojeném království, v Austrálii, Kanadě nebo Japonsku, ani v rámci žádné jiné jurisdikce, kde by příslušné právní předpisy takové zveřejnění, publikaci nebo distribuci zakazovaly.

Nabídka, prodej nebo koupě dluhopisů, jakož i šíření tohoto dokumentu, mohou být v některých jurisdikcích omezeny právními předpisy. Emitent žádá všechny osoby, do jejichž dispozice se tento dokument dostane, aby se o veškerých těchto omezeních informovaly a dodržovaly je.

Nabídka a prodej dluhopisů nebyly registrovány podle Zákona o cenných papírech a dluhopisy nesmějí být nabízeny ani prodávány ve Spojených státech amerických nebo osobám ze Spojených států amerických, pokud nejsou registrovány nebo pokud není k dispozici výjimka z registračních požadavků Zákona o cenných papírech. Emitent nemá v úmyslu registrovat žádnou část nabídky dluhopisů ani provádět veřejnou nabídku dluhopisů ve Spojených státech amerických.